GDPR & My Reward Benchmark by Berenschot | Berenschot

GDPR & My Reward Benchmark by Berenschot

De My Reward Benchmark by Berenschot (verder afgekort als MRB) is een salarisenquête die jaarlijks uitgevoerd wordt door Berenschot op de de Belgische arbeidsmarkt. Deze salarisstudie wordt uitgevoerd volledig conform de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("Verordening")?
De GDPR - General Data Protection Regulation of de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het nieuwe wetgevend kader voor de verwerking van persoonsgegevens dat vanaf 25 mei 2018 wordt toegepast. Deze nieuwe EU Verordening bevat onder andere een strengere controle op de naleving van de regelgeving en de administratieve boetes die met niet-naleving gepaard kunnen gaan. De Verordening vereist bovendien een betere naleving. Ze verscherpt tevens de rechten van de betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven, ongeacht de vorm of inhoud, dat kan leiden tot informatie en dus kennis over een natuurlijk persoon. De meest eenvoudige gegevens zijn namen, adressen, telefoonnummers en email adressen.

Een natuurlijk persoon wordt als direct of indirect identificeerbaar beschouwd als die persoon aan de hand van een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden.

Sommige persoonsgegevens hebben door hun aard een gevoelig karakter en worden daardoor als bijzondere categorieën van persoonsgegevens bestempeld. We spreken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens als het gaat over ras of etnische afkomst, seksueel gedrag of seksuele voorkeur, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over gezondheid.

Welke persoonsgegevens van mijn werknemers worden in de MRB verwerkt?
Om aan de MRB studie deel te nemen vragen wij u (of, indien in samenwerking met een derde partij zoals een sociaal secretariaat en met uw expliciete toelating, de derde partij) om ons enkel niet gevoelige informatie van uw werknemers te bezorgen zoals: identificatienummer, geslacht, vestiging, leeftijd, anciënniteit, functie, loongegevens en voordelen (bv. bedrijfswagen en hospitalisatieverzekering). Zo vragen wij bijvoorbeeld geen geboortedatum om het risico op identificeerbaarheid van de gegevens te verminderen.

Wij verzoeken u dan ook om niet meer informatie aan te leveren dan wij vragen.

Indien u meer persoonsgegevens verstrekt dan noodzakelijk voor onze salarisstudie, zullen we deze gegevens verwijderen. Gegevens waar wij niet om verzocht hebben, worden niet opgenomen in de studie.

Ben ik door mijn deelname aan de MRB salarisstudie verwerkersverantwoordelijke of verwerker?
U bent verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van uw werknemers in het kader van uw deelname aan de salarisstudie. U verwerkt de looninformatie van uw werknemers met een eigen doelstelling om via onze salarisstudie meer inzicht te krijgen in de gangbare loonstructuren op de Belgische markt.

Aangezien u het doel en de middelen van de verwerkingsactiviteit bepaalt, bent u een verwerkingsverantwoordelijke.

In het kader van de MRB treedt Berenschot Belgium op als verwerker.

Moet er expliciet toestemming gevraagd worden aan de werknemers om deel te nemen aan de salarisstudie?
Neen, er moet uw werknemers niet om expliciete toestemming gevraagd worden om aan de MRB deel te nemen. De gegevens die u over uw werknemers aan ons overmaakt, vallen niet onder de categorie van gevoelige persoonsgegevens. U kan zich voor deze verwerking derhalve beroepen op uw eigen gerechtvaardigde belang. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw deelname aan de salarisstudie dienen uw eigen belang zoals bijvoorbeeld het inzicht krijgen in wat in de arbeidsmarkt betaald wordt voor een bepaalde functie.

Het is wel zo dat u uw werknemers moet inlichten over het bestaan en over verschillende contextuele aspecten van de verwerking, namelijk over het feit dat u deelneemt of kan deelnemen aan marktstudies en om die reden de loongegevens van uw werknemers aan een derde gespecialiseerde partij doorgeeft of kan doorgeven.

U kan dit bijvoorbeeld opnemen in het arbeidsreglement of in casu uw ondernemingsraad hierover inlichten.

Op welke wijze voldoet Berenschot Belgium aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
Berenschot Belgium is samen met u verantwoordelijke voor de verwerking. Wij hadden en hebben hiervoor verschillende organisatorische en technische maatregelen aangenomen.

De door u aangeleverde persoonsgegevens van uw werknemers worden in een door Berenschot Belgium beheerde beveiligde databank opgeslagen en verlaten het grondgebied van de Europese Unie niet.

De door u aangeleverde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen.

Onze marktstudie wordt op dergelijke wijze gepubliceerd zodat geen individuele personen worden geïdentificeerd.

Na verwerking en opname in de door Berenschot Belgium beheerde databank worden de door u aangeleverde gegevens vernietigd.

Binnen de MRB krijgt u een overzicht van de door u aangeleverde looninformatie over uw werknemers in verhouding tot de Belgische markt. Deze specifieke weergave is exclusief en beveiligd voor u beschikbaar zonder dat iemand anders hier toegang tot krijgt.

Wie kan ik aanspreken om mijn bijkomende vragen te behandelen?
Voor meer informatie over hoe Berenschot Belgium omgaat met persoonsgegevens kan u terecht bij uw regulier aanspreekpunt of bij de door Berenschot Belgium aangestelde DPO (Data Protection Officer):

Ilse Roossens
tel +32 (0)2 777 06 45
email Ilse.Roossens@berenschot.be