Privacy (GDPR) | Berenschot Belgium

Privacy (GDPR)

Berenschot Groep B.V., hierna “Berenschot”, neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Berenschot. Het betreft hier klantgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, deelname aan campagnes of promoties, en gegevens over die worden gebruikt in onze adviesopdrachten. Berenschot gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Berenschot uw gegevens nodig heeft om producten of diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd. Indien en wanneer Berenschot uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming.

Berenschot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft onder meer de volgende gegevens; Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Berenschot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Berenschot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Berenschot verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Berenschot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Berenschot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Berenschot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Berenschot Belgium N.V. met maatschappelijke zetel te Schuman Roundabout 6 – 1040 Brussels en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Berenschot Belgium N.V. verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Heeft u vragen in verband met de behandeling van uw persoonlijke gegevens, dan kan u steeds contact opnemen met onze DPO (Data Protection Officer): Ilse Roossens Ilse.Roossens@berenschot.be