Strategisch alliantiemanagement en samenwerking (SAM)

Zowel publieke als private organisaties zijn steeds meer afhankelijk van elkaar. Afhankelijk in het creëren van publieke waarde of business value rondom vaak integrale vraagstukken. Denk aan: decentralisaties in het sociale domein, innovatie rondom energietransitie en regionaal economische ontwikkeling. Berenschot ziet deze afhankelijkheden als kans voor organisaties om (maatschappelijk) te ondernemen, om invulling te geven aan een andere overheid, om over grenzen heen te werken. Daar helpt Strategisch Alliantiemanagement (SAM).

De kracht van SAM is het zien én productief maken van verbindingen die nodig zijn voor het vormen van allianties; wij zoeken die verbindingen waar nog niemand aan heeft gedacht. Verbindingen die zorgen voor een radicaal ander perspectief. Een perspectief met nieuwe en nog ongezochte stakeholders, met energie, met nieuwe oplossingsrichtingen, met nieuwe financieringsbronnen. Wat kan Red Bull bijdragen aan windenergie? Waar vinden agro en chemie elkaar?

Het organiseren van win-win en synergie is onze leidraad. Dit betekent dat we sturen op gedeelde waarden en belangen. We onderkennen het belang van een gezamenlijke ambitie, ook als hier verschillende belangen aan ten grondslag liggen.

Fasering

Wij komen meestal in beeld als er een opgave ligt waar individuele organisaties niet in staat zijn hier alleen vorm aan te geven. Er is een wens tot samenwerking, maar nog geen gezamenlijk strategie. De bestaande samenwerking loopt niet goed of zit zelfs helemaal vast. Of er is een wens tot nieuwe samenwerkingsvormen of de samenwerking moet geëvalueerd worden.

faseringsam

Berenschot ondersteunt afzonderlijke organisaties bij het zoeken van de juiste verbindingen en helpt samenwerkende organisaties om slagvaardige samenwerking (verder) vorm te geven.

Wij ondersteunen bij:

  • Het smeden van nieuwe verbindingen tussen organisaties.
  • Het scheppen van wederzijds vertrouwen.
  • Het ontwikkelen van renderende businesscases.
  • Het ontwerpen van regiearrangementen.
  • Het project- en procesmanagement.