Algemene voorwaarden


 1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële relaties tussen Berenschot Belgium N.V. en haar klanten.
 2. Elke offerte wordt samengesteld op basis van informatie verschaft door de klant. Berenschot Belgium N.V. zal al haar bedrijvigheid en know-how aanwenden bij de uitvoering van haar advieswerkzaamheden zonder evenwel het beoogde resultaat te garanderen.
 3. De aanvaarding van de offerte door de klant, zal deze op onherroepelijke wijze binden.
 4. In onze prijzen zijn taksen en bijkomende kosten niet inbegrepen.
 5. Onze facturen dienen contant en zonder korting vereffend te worden. Zij zijn onderworpen aan de BTW of elke andere vorm van taks ten laste van de klant. Indien de factuur niet vereffend is op de vervaldatum, zal deze van rechtswege verhoogd worden met (i) de nalatigheidsinteresten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in toepassing van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van laattijdige betalingen binnen commerciële transacties, (ii) de invorderingskosten met een minimum van 50 €, (iii) een schadebeding ten belope van 10%, met een minimum van 150 € en (iv), indien van toepassing, advocaten en deurwaarders kosten.
 6. De modaliteiten waarbinnen de diensten dienen geleverd te worden zijn gespecificeerd in de door de klant aanvaarde offerte.
 7. Een opdracht kan voortijdig worden stopgezet, indien deze niet kan uitgevoerd worden volgens de in de offerte of in bijvoegsels bepaalde voorwaarden. Dit veronderstelt dat een van de partijen een einde stelt aan de opdracht omwille van de onmogelijkheid tot uitvoering ten gevolge van (i) externe redenen of (ii) om redenen te wijten aan de andere partij. In die gevallen zal er geen vergoeding verschuldigd zijn door de partij die de opdracht heeft beëindigd.
  De klant kan een einde stellen aan de overeenkomst zonder rechtvaardiging van de redenen daartoe. In voorkomend geval dient de klant een vergoeding te betalen wegens vroegtijdige beëindiging aan Berenschot Belgium N.V., die zich derhalve het recht voorbehoudt om 10 % van het nog openstaande bedrag van het in de offerte en bijvoegsels goedgekeurde budget te factureren als compensatie voor het geleden verlies aan activiteiten.
  In geval de opdracht niet volledig uitgevoerd kan worden omwille van omstandigheden onafhankelijk van de wil of verantwoordelijkheid van Berenschot Belgium N.V., behoudt Berenschot Belgium N.V. het recht op de erelonen met betrekking tot de gepresteerde werkzaamheden. Op beslissing van Berenschot Belgium N.V., zal de klant die erom vraagt eventueel de tot dan toe bekomen resultaten kunnen verkrijgen, mits betaling van de bijkomende kost veroorzaakt door deze operatie.
 8. Iedere betwisting zal binnen de 30 dagen schriftelijk gebeuren, te rekenen vanaf het voorkomen van het betwiste feit of de betwiste daad op straffe van onontvankelijkheid.
 9. Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten, zal Berenschot Belgium N.V. nooit aansprakelijk kunnen worden gehouden voor alle schade, voorzienbaar of niet, direct of indirect, van welke aard dan ook, ten aanzien van wie dan ook, dewelke zich kan voordoen binnen de uitvoering van huidige overeenkomst. Huidige bepaling sluit echter de aansprakelijkheid van Berenschot Belgium N.V. niet uit voor zware nalatigheid of fraude. De aansprakelijkheid in hoofde van Berenschot Belgium N.V. in geval gebrekkige uitvoering van huidige overeenkomst wordt eveneens niet uitgesloten. De eventuele verantwoordelijkheid van Berenschot Belgium N.V. blijft in elk geval beperkt tot het bedrag van de gefactureerde prestatie.
 10. Berenschot Belgium N.V. garandeert aan haar klanten, de meest strikte vertrouwelijkheid wat de uitwisseling van informatie en gegevens met betrekking tot de klant betreft.
 11. De voorbeelden, methoden, instrumenten en documenten die gebruikt worden in het kader van de opdracht van Berenschot Belgium N.V. blijven haar exclusief eigendom.
 12. De verbintenissen tussen partijen zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn alleen de Brusselse rechtbanken bevoegd.