Bijkomende informatie

Werkbaar Werk

In dit kader heeft de Finse professor Juhani Ilmarinen het concept “huis van werkvermogen” ontwikkeld. Dit concept werd vertaald in 25 talen. Het wordt vaak als uitgangspunt gebruikt om het werkvermogen van medewerkers binnen organisaties in kaart te brengen en te verbeteren.

Het “werkvermogen” van een medewerker alsook alle factoren die daarmee gepaard gaan worden voorgesteld in de vorm van een huis. Of de medewerker voldoende gemotiveerd is en met volle energie aan de slag kan, wordt voorgesteld als het dak. Het huis heeft 4 verdiepingen waarop het dak (het werkvermogen) steunt. Die vier verdiepingen zijn gezondheid, competenties en talenten, normen en waarden en het werk. Op de tweede verdieping is er een balkon, de link naar de privé (balans privé-werk). Het werkvermogen (het dak) is dus afhankelijk van de kwaliteit op de verdiepingen eronder. Wanneer de verschillende verdiepingen in evenwicht zijn en in harmonie verbonden (via de trap) krijg je een krachtig werkvermogen in de organisatie.

Bron: website www.werk.be

Werkvermogen

"De mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn/haar huidige werk uit te voeren, nu en in de toekomst."

Verschillende initiatieven

Vandaag hebben verschillende sectoren “Werkbaar Werk” als belangrijk speerpunt opgenomen in het kader van het Europees en Vlaams Pact 2020 waarin doelstellingen opgenomen zijn in verband met de werkzaamheid en werkbaarheid van het werk. Diverse initiatieven op het vlak van “Werkbaar Werk” zijn gelanceerd. Dit gaat om sensibiliseringsinitiatieven, onderzoeken naar mogelijke interventies om het werkvermogen te verhogen op sectorniveau (sectorconvenanten), het demografiefonds van de sector chemie en life sciences, …

Berenschot aanpak

Diagnosescan

Via een schriftelijke vragenlijst en/of mondelinge gesprekken met een aantal actoren knelpunten identificeren binnen de organisatie. Dit resulteert in een kort verslag met de belangrijkste aandachts- en werkpunten.

Opstellen van actieplan

Op basis van het resultaat van de diagnosescan worden er acties vooropgezet. Berenschot adviseert in overleg met de opdrachtgever de prioriteiten van deze actiedomeinen en samen wordt een projectplan uitgewerkt.

Uitvoeren van het actieplan

Afhankelijk van het thema en de prioriteiten kan Berenschot hier een rol in opnemen als procesbegeleider, expert, projectleider, opleider, …

Evaluatie en bijsturing

Na de uitvoering volgt een evaluatie van het project en een opvolgplan.