Europees erkend MVO label

Het CEEP-CSR Label is een Europees erkend MVO-label voor publieke dienstverleners. Hoe herkenbaar is uw MVO-/CSR- beleid?

Hoe maakt uw organisatie haar MVO-beleid herkenbaar? Hoe kan uw organisatie aan nationale en internationale klanten, leve­ranciers, financiers en andere stakeholders laten zien dat wordt voldaan aan nationale en internationale afspraken en/of wet- en regel­geving op het gebied van MVO en duurzaam­heid? Het CEEP-CSR Label biedt hiertoe de mogelijkheid!

Klanten, belanghebbenden en autoriteiten eisen in toene­mende mate dat organisaties zich opstellen als verantwoor­delijke leden van de gemeenschap , in de eigen branche, in de lokale, nationale en internationale gemeenschap. MVO houdt in dat een organisatie een positieve bijdrage levert aan de maatschappij en daarmee ook duurzaam, lange-termijn succes voor de eigen organisatie behaalt.

Waar staat CEEP voor?

CEEP staat voor ‘the European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services’, oftewel het Europese centrum voor werkgevers en organisaties die publieke dien­sten aanbieden. Het CEEP is opgericht in 1961 onder leiding van de Europese Commissie en vertegenwoordigt zowel orga­nisaties en werkgeversverenigingen met een maatschappelijke functie als organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang, ongeacht de rechtsvorm of status.

Wat is het doel van een CEEP-CSR Label?

Het CEEP-CSR Label voorziet in de behoefte om maatschap­pelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid aantoonbaar te maken. Het CEEP-CSR Label wordt ondersteund door de Europese Commissie en op Europees niveau afgegeven aan publieke dienstverleners die MVO in praktijk brengen. Het label is op Europees niveau ontwikkeld, wordt beheerd door het CEEP en wordt medegefinancierd door de Europese Commissie.

Wat is de meerwaarde van het CEEP-CSR Label?

Het CEEP-CSR Label stelt organisaties in staat hun stakeholders te laten zien dat de manier waarop zij te werk gaan maatschappelijk en ethisch verantwoord is.

Het CEEP-CSR Label:

 • is gebaseerd op een aantal criteria, dat voortkomt uit internationale standaarden (ISO 26000, GRI, ISO 14001, EMAS, Global Compact, etc.);
 • wordt ondersteund en aanbevolen door de Europese Commissie;
 • wordt erkend door Europese aanbestedingsafdelingen en andere organisaties die kwaliteitsnormen opstellen, wat organisaties die het label mogen voeren een duidelijke voorsprong geeft;
 • integreert alle aspecten onder de noemer van het internationaal geaccepteerde managementconcept ‘People, Planet en Profit’ in hanteerbare normen.

Organisaties die deel uitmaken van het CEEP-CSR netwerk kunnen hun ideeën, werkwijzen en succes delen met andere vooraanstaande publieke dienstverleners, binnen heel Europa en binnen veel verschillende terreinen.

Hoe kunt u het CEEP-CSR Label verkrijgen?

De toekenning van het label vindt één keer per jaar plaats en de procedure kent verschillende stappen. De eerste stap in de aanvraag voor het CEEP-CSR Label is het invullen van een online zelftest om de sterke en zwakke punten van de orga­nisatie op het gebied van MVO te beoordelen. Deze online zelftest is kosteloos beschikbaar en kan worden ingevuld via de website van het CEEP: http://www.ceepcsrlabel.eu/.

De online zelftest omvat de volgende onderwerpen:

 • Corporate governance
 • Sociaal verantwoordelijk gedrag
 • Human resources
 • Economische belanghebbenden (leveranciers, aandeelhouders, partners, etc.)
 • Relaties met overheden en andere publieke belanghebbenden
 • Omgeving en milieu
 • EU en internationale standaarden

Afhankelijk van de resultaten van de zelftest wordt in de tweede stap een verdere analyse uitgevoerd door onafhanke­lijke adviseurs op basis van ingestuurde documentatie. Tot slot beoordeelt een internationale jury van MVO-experts en onaf­hankelijke adviseurs welke organisaties het label ontvangen.

De organisaties aan wie het label is toegekend, krijgen deze uitgereikt tijdens de uitreikingsceremonie; een exclusief en bijzonder evenement dat gehouden wordt in Brussel. Het label heeft een geldigheid van twee jaar vanaf het moment dat het is uitgereikt. Begunstigde organisaties zijn vrij om het label te gebruiken in alle communicatie, adver­tenties en promotie gedurende deze periode.

Wat zijn de kosten van een CEEP-CSR Label?

De tweejaarlijkse kosten voor het label bedragen € 2.600 - € 3.500. (afhankelijk van grootte en omvang van de organisatie)

Wat kan Berenschot voor u betekenen?

Als partner van CEEP ondersteunt Berenschot de ontwikke­ling en verspreiding van het label. Wij verstrekken informatie over het label en ondersteunen organisaties bij het aanvragen van het CEEP-CSR Label.

Downloads

LinkedIn

Meer informatie

Externe links