Evaluatie decretale graden

Laat Berenschot u ondersteunen bij de evaluatie van de decretale graden.

Zoals bepaald in het gemeente- en OCMW-decreet, dienen de decretale of wettelijke graden in gemeenten en OCMW’s tweejaarlijks te worden geëvalueerd. Gezien de specifieke status van deze functies, gebeurt deze evaluatie door het Vast Bureau (OCMW) of wordt hiertoe een bijzondere gemeenteraadscommissie (gemeente) opgericht die zich baseert op een voorbereidend verslag door externe deskundigen in het personeelsbeleid.

Berenschot heeft een jarenlange ervaring in evaluatie van medewerkers en ondersteunt gemeenten en OCMW’s dan ook met plezier bij het voorbereiden, uitvoeren en/of rapporteren rond evaluatie van de decretale graden.

Berenschot Evaluaties: waarom evalueren we?

Een evaluatie is in geen enkel geval een losstaand feit, maar dient gezien te worden als een onderdeel van de ruimere HR cyclus.

Evaluatie is in deze cyclus hét middel om enerzijds de sterktes van medewerkers te ontdekken en optimaal in te zetten voor de organisatie en anderzijds hun ontwikkelmogelijkheden te achterhalen teneinde moeilijkheden te vermijden. Op deze manier leidt een evaluatie tot versneld leren en verbeterde betere prestaties van de functiehouder en een betere werking van gemeente of OCMW als geheel.

Proces evaluatie decretale graden

Voorbereiden

In een eerste fase maken wij graag kennis met het bestuur en leggen we in afstemming de te volgen procedures vast. Hoewel de wet enkele verplichtingen oplegt, dient het bestuur veelal de precieze processen zelf te concretiseren. We bediscuteren dan ook graag met u de verschillende opties en adviseren we op welke manier onze dienstverlening best kunnen laten aansluiten bij uw verwachtingen van de evaluatie en uw visie op het proces.

Doel van deze fase is zowel de processtappen als de uitkomst, rapporteringsvorm en de rol van betrokken stakeholders zo duidelijk mogelijk vast te leggen.

Uitvoeren

In een volgende fase gaan we de verschillende processtappen inhoudelijk invullen. Teneinde een gedegen evaluatie te maken is het immers in eerste instantie noodzakelijk om de evaluatiecriteria eenduidig te bepalen. Dit gebeurt veelal op basis van een screening van het bestaande materiaal (functiebeschrijving, doelstellingen, competentieprofiel,…).

Vervolgens organiseert Berenschot een evaluatie in 2 onderdelen, zoals bepaald door het gemeente- en OCMW decreet. Hierbij wordt namelijk voorzien dat de medewerkers van de betrokkene, de leden van het management team, de leden van het Vast Bureau, de leden van het College en ten slotte de functiehouder zelf gehoord worden teneinde het voorbereidend rapport vorm te geven.

 1. Omtrent de bevraging bij medewerkers en collega’s staat het u vrij te kiezen in vorm (online 360° feedback tool, papieren vragenlijsten, persoonlijke interviews) en breedte (wie wordt bevraagd). Wij staan u uiteraard graag bij met een overzicht van de plus en minpunten van verschillende methoden en gaan samen met u na wat het best aansluit bij uw verwachtingen en het meest passend is voor uw organisatiecultuur
 2. Berenschot voorziet in elk geval een diepte interview met de functiehouder zelf, waarin de context van de functie verder wordt uitgediept, de mogelijkheden en moeilijkheden in het functioneren worden besproken en persoonlijke talenten en ontwikkelpunten worden verkend.

Rapporteren

Berenschot voorziet een voorbereidend verslag overeenkomstig de afspraken, waarbij per evaluatiecriterium zowel de kwantitatieve resultaten als de kwalitatieve beschrijving weergegeven wordt. Standaard worden volgende onderdelen opgenomen

 • Context van de functie en situatie van de functiehouder
 • Samenvatting van mogelijkheden en moeilijkheden in het functioneren
 • Overzicht van talenten en ontwikkelkansen van de functiehouder
 • Aanbevelingen van de externe expert
 • Overzicht van de evaluatiecriteria met kwantitatieve en kwalitatieve scoring en opmerkingen

Dit voorbereidend verslag wordt door Berenschot aan de bijzondere gemeenteraadscommissie (gemeente) of het Vast Bureau (OCMW) overhandigd en toegelicht.

De Berenschot kwaliteitsgarantie:

 • Deskundigheid en resultaatgerichtheid in de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van de opdrachten,
 • Neutraliteit, integriteit, openheid en inlevingsvermogen als basiswaarden voor de adviesverlening naar de klant,
 • Het scheppen van een zo groot mogelijk draagvlak van bij de aanvang van de opdracht,
 • Samenwerken en het vormen van een teamgeest als essentiële voorwaarden voor het bereiken van de finale doelstellingen,
 • Ervaren consultants in elke opdracht.

Meer informatie

Berenschot is certified member of Federgon RSS