Algemene voorwaarden

 1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële relaties tussen Berenschot Belgium N.V. en haar klanten.
 2. Elke offerte wordt samengesteld op basis van informatie verschaft door de klant. Berenschot Belgium N.V. zal al haar bedrijvigheid en know-how aanwenden bij de uitvoering van haar advieswerkzaamheden zonder evenwel het beoogde resultaat te garanderen.
 3. De aanvaarding van de offerte door de klant, zal deze op onherroepelijke wijze binden.
 4. In onze prijzen zijn taksen en bijkomende kosten niet inbegrepen.
 5. Onze facturen dienen contant en zonder korting vereffend te worden. Zij zijn onderworpen aan de BTW of elke andere vorm van taks ten laste van de klant. Indien de factuur niet vereffend is op de vervaldatum, zal van rechtswege een jaarintrest van 15 % worden toegepast. Bovendien zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire en vaststaande schadevergoeding van 15 %.
 6. De modaliteiten waarbinnen de diensten dienen geleverd te worden zijn gespecificeerd in de door de klant aanvaarde offerte.
 7. Iedere partij kan de opdracht voortijdig stopzetten, indien deze niet kan uitgevoerd worden volgens de in de offerte of in bijvoegsels bepaalde voorwaarden. Indien deze stopzetting te wijten is aan de klant, behoudt Berenschot Belgium N.V. zich het recht toe 10 % van het nog openstaande bedrag van het in de offerte en bijvoegsels goedgekeurde budget te factureren als compensatie voor het geleden verlies aan activiteiten.
  In geval de opdracht niet volledig uitgevoerd kan worden omwille van omstandigheden onafhankelijk van de wil of verantwoordelijkheid van Berenschot Belgium N.V., behoudt Berenschot Belgium N.V. het recht op de erelonen met betrekking tot de gepresteerde werkzaamheden. Op beslissing van Berenschot Belgium N.V., zal de klant die erom vraagt eventueel de tot dan toe bekomen resultaten kunnen verkrijgen, mits betaling van de bijkomende kost veroorzaakt door deze operatie.
 8. Iedere betwisting zal binnen de 30 dagen gebeuren, te rekenen vanaf het voorkomen van het betwiste feit of de betwiste daad op straffe van onontvankelijkheid.
 9. De eventuele verantwoordelijkheid van Berenschot Belgium N.V. blijft in elk geval beperkt tot het bedrag van de gefactureerde prestatie.
 10. Berenschot Belgium N.V. garandeert aan haar klanten, de meest strikte vertrouwelijkheid wat de uitwisseling van informatie en gegevens met betrekking tot de klant betreft.
 11. De voorbeelden, methoden, instrumenten en documenten die gebruikt worden in het kader van de opdracht van Berenschot Belgium N.V. blijven haar exclusief eigendom.
 12. De verbintenissen tussen partijen zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn alleen de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Meer informatie