Eva Project

Studie omtrent de sekseneutraliteit van analytische functieclassificatie

Gelijk loon voor gelijkwaardig werk voor mannen en vrouwen, een feit?

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen blijven halsstarrig bestaan en dit ondanks de wettelijke bepalingen en de talrijke mogelijkheden die werden gecreëerd.

De Belgische wet voorziet nochtans de verplichting tot gelijke behandeling maar eveneens tot gelijke beloning. De richtlijnen hebben betrekking op alle werknemers en hebben tot doel de salarisverschillen weg te werken die te wijten zijn aan rechtstreekse maar ook aan onrechtstreekse en systeeminherente discriminaties op basis van het geslacht. Dit wettelijke kader is bovendien nog volop in beweging, nieuwe richtlijnen zijn te verwachten vanwege de Europese Gemeenschap en wetsvoorstellen worden ingediend in de Senaat. Deze richtlijnen voorzien dat vrouwen dezelfde beloning zouden moeten krijgen voor gelijk werk maar ook voor werk dat gelijkwaardig wordt geacht.

Het consortium, gevormd door Berenschot Belgium en de onderzoekscentra SEIN (universiteit Hasselt) en EGiD (Hec-Ulg), heeft een studie gerealiseerd op basis van de ervaring van een aantal Belgische bedrijven binnen verschillende sectoren die een analytische functieclassificatie hebben ingevoerd alsook naar aanleiding van acties die werden uitgevoerd in het buitenland, om na te gaan of een analytische functieclassificatie inderdaad de sekseneutraliteit in de hand werkt.

In deze studie, bestaande uit een kwalitatief en kwantitatief luik, werd aangetoond dat bij bedrijven die een analytische functieclassificatie hebben ingevoerd en toegepast, het loonverschil tussen mannen en vrouwen vermindert en dat de loonverschillen die nog overblijven verklaarbaar zijn omwille van de leeftijd, de anciënniteit of de uigeoefende functie. In bedrijven daarentegen waar geen analytische functieclassificatie aanwezig is, wordt een loonverschil tussen mannen en vrouwen vastgesteld dat onverklaarbaar is. Deze studie betreffende “de sekseneutraliteit van een analytische functieclassificatie” geeft de nodige uitleg op de vraag waarom een analytische functieclassificatie een objectieve basis verschaft voor het vastleggen van een loonbeleid.

Het doel van deze gids is om aan de onderhandelaars maar eveneens aan alle personen die geïnteresseerd of betrokken zijn in deze materie, een praktisch document aan te bieden en hen aan te moedigen een analytische functieclassificatie met transparante en objectiveerbare criteria op te zetten en er vervolgens een rechtvaardig beloningssysteem aan te koppelen. In deze gids worden de verschillende belangrijke stappen van dit proces uiteengezet. Er worden oplossingen en nuttige aanbevelingen aangereikt om de vooroordelen ten aanzien van de seksen te verminderen en de realisatie van een analytische functieclassificatie, basis voor een sekseneutraal loonbeleid, te vergemakkelijken.

Meer informatie