Nieuwsbrief (Oktober)

23-10-2018

Hierbij ontvangt u de Berenschot nieuwsbrief van Oktober 2018. In elke nieuwsbrief berichten we over één bepaald thema.

Berenschot publiceert de resultaten van haar jaarlijkse salaris enquête “My Reward Benchmark by Berenschot”.

In oktober stelt Berenschot naar jaarlijkse gewoonte haar nieuwe salarisenquête voor. Deze salarisenquête is uniek in de markt, omdat ze niet alleen lonen van kaders en directie in kaart brengt, maar zich daarnaast ook in detail richt op lonen van (uitvoerende) bedienden en arbeiders én bij de uitwerking ervan eveneens rekening gehouden werd met de gepresteerde arbeidstijd.

En wat valt erop?

Opvallende tendens in 2018 is dat, buiten de te verwachten loonstijgingen, er globaal relatief weinig beweegt in basisloon. De loonstijgingen, die algemeen opgemerkt worden, zijn quasi volledig verklaarbaar vanuit inflatie (index) en vanuit de toepassing van de globale loonakkoorden, zeker voor die groepen die vallen onder collectieve sectorale of ondernemingsovereenkomsten (de zo genoemde baremieke bedienden en arbeiders). Maar het variabel loon en met name het collectief variabel loon (meestal via de niet recurrente bonus – CAO90) neemt wel toe.  Individueel variabel loon blijft eerder gelijk of neemt zelfs, binnen bepaalde sectoren en voor bepaalde functies, af (en wordt vaak vervangen door collectief variabel loon).

Maar de meeste opvallende tendens is dat de lonen voor de laagste percentielen (typisch de starterslonen) proportioneel meer toenemen, wat niet het geval is voor de hogere percentielen (hogere salarissen). Concreet betekent dit voor een welbepaalde functie de spanning tussen laagste loon en hoogste loon wat afneemt. Mogelijke verklaring zou kunnen de krappe arbeidsmarkt zijn, waarbij vooral jonge (en zeker technisch geschoolde) medewerkers erg gegeerd zijn. Zeker voor knelpuntberoepen zoals technici worden creatieve oplossingen gezocht om ze aan boord te kunnen houden.  Een andere verklaring zou kunnen zijn dat dit een eerste vertaling is van het langzaam doorbreken van het éénheidsstatuut arbeiders – bedienden.

Meer informatie betreffende de salarisenquête is hier beschikbaar.

Voor een demo versie van de salarisenquête, klik hier.

Wie zijn wij?

Berenschot Belgium is, als onderdeel van de internationale Berenschot Groep, gespecialiseerd in het oplossen van personeels- en organisatie- vraagstukken. Wij adviseren, sedert 1962, zowel privé- als (semi-) overheidsorganisaties.

De optimale afstemming tussen mens en organisatie is het uitgangspunt van onze dienstverlening. Het succes van uw organisatie wordt immers in hoge mate bepaald door uw medewerkers. Zij maken het verschil.

Schrijf je nu in/uit op onze nieuwsbrief

This e-mail is intended for the exclusive use by the person(s) mentioned as recipient(s). This e-mail and its attachments, if any, contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights or other rights.

If you receive this message by mistake, please, notify the sender with the "reply" option and delete immediately this e-mail from your system, and destroy all copies of it. You may not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print or copy, this e-mail or any part of it if you are not the intended recipient. You have to take at any time all necessary measures against viruses.